Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi

Số ký hiệu: QCVN 70:2014/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu, Công trình biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi