Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công – te – nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải

Số ký hiệu: QCVN 38:2015/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Sản phẩm công nghiệp, Kiểm tra, giám sát chế tạo SPCN, Kiểm tra chứng nhận SPCN nhập khẩu
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và chế tạo công – te – nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải