Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển

Số ký hiệu: QCVN 69:2014/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển