Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển

Số ký hiệu: QCVN 35:2010/BTNMT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển