Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng ụ nổi

Số ký hiệu: QCVN 55:2013/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa, Thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra, giám sát đóng mới/hoán cải phương tiện thủy nội địa, Giám sát đóng mới phương tiện thủy nội địa, Giám sát hoán cải phương tiện thủy nội địa, Kiểm tra phương tiện thủy nội địa trong khai thác
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT ngày 25 tháng 06 năm 2013, Ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các quy phạm liên quan đến tàu biển

​Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng ụ nổi

Tài liệu đính kèm