Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển

Số ký hiệu: QCVN 49:2012/BGTVT

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Công trình biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển