IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Số ký hiệu: QCVN 21.2015.BGTVT.IV.TRACHNHIEM

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Tàu biển, Thẩm định thiết kế tàu biển
Loại QC -TC: Quy chuẩn