Tìm kiếm nâng cao
Tìm thấy: 2 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
24/2017/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải.
28/07/2017
43/2015/TT-BGTVT Quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải.
20/08/2015