INTRODUCTION

-  Chức năng chính là thử nghiệm khí thải, tiêu thụ nhiên liệu và các thử nghiệm liên quan khác đối với mô tô, xe máy theo quy định. Cụ thể bao gồm các công việc sau:

  • thử để chứng nhận phê duyệt kiểu xe sản xuất lắp ráp, chứng nhận chất lượng xe nhập khẩu;
  • thử để gia hạn giấy chứng nhận phê duyệt kiểu;
  • thử dịch vụ theo hợp đồng với khách hàng;
  • thử theo đề tài, đề án, dự án được Cục phân công;
  • thử theo nhiệm vụ đột xuất.