INTRODUCTION

Kiểm tra duy trì cấp tàu trong quá trình khai thác

Tất cả các tàu được Cục Đăng kiểm Việt Nam phân cấp phải duy trì tình trạng kỹ thuật thoả mãn các yêu cầu của Quy phạm. Các tàu phải được kiểm tra theo chu kỳ với các loại hình kiểm tra như sau:

  • Kiểm tra hàng năm, trung gian và định kỳ đối với kết cấu vỏ tàu, máy tàu, điện tàu và trang thiết bị;
  • Kiểm tra trên đà;
  • Kiểm tra trục chân vịt;
  • Kiểm tra nồi hơi;
  • Kiểm tra liên tục máy;
  • Kiểm tra bất thường;

Thời hạn của mỗi loại hình kiểm tra của từng tàu cụ thể được theo dõi và công bố trên trang thông tin điên tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.​