INTRODUCTION

Đánh giá công nhận năng lực cơ sở sản xuất, có sở chế tạo và cơ sở cung cấp dịch vụ

Để đảm bảo chất lượng của các tàu được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra phân cấp, Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện đánh giá các hệ thống chất lượng, các quá trình sản xuất, các trang thiết bị của các cơ sở sản xuất, cơ sở chế tạo phù hợp theo các quy định của Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép. Trên cơ sở đánh giá đó Cục Đăng kiểm Việt Nam công nhận việc sản xuất, bảo dưỡng và sửa chữa của các vật liệu, trang thiết bị và các bộ phận được sử dụng trên tàu. Các cơ sở sản xuất và chế tạo có hệ thống quản lý chất lượng và quy trình sản xuất được đánh giá công nhận năng lực sẽ được áp dụng quy trình kiểm tra đơn giản hơn.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đánh giá công nhận năng lực của các cơ sở cung cấp các dịch vụ được sử dụng trong quá trình kiểm tra đóng mới và duy trì cấp tàu. Việc đánh giá sẽ bao gồm đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, quy trình đào tạo và huấn luyện các nhân viên kỹ thuật, hiệu chuẩn và duy trì các trang thiết bị, kiểm soát nhà thầu phụ, các quy trình thực hiện công việc, việc thẩm tra chất lượng dịch vụ. Phạm vi các dịch vụ được Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá công nhận bao gồm:

  1. Đo chiều dày kết cấu thân tàu;
  2. Kiểm tra dưới nước thân tàu;
  3. Thử, bảo dưỡng và kiểm tra thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến điện và hành hải lắp đặt trên tàu;
  4. Thử chức năng thiết bị ghi dữ liệu hành trình (VDR) hoặc thiết bị ghi dữ liệu hành trình đơn giản (S-VDR) của tàu;
  5. Bảo dưỡng và thử thiết bị cứu hoả của tàu;
  6. Bảo dưỡng thiết bị cứu sinh của tàu;
  7. Bảo dưỡng và thử xuồng cứu sinh, xuồng cấp cứu và thiết bị nâng hạ liên quan của tàu;
  8. Thử kín nước của miệng hầm của tàu bằng thiết bị siêu âm;
  9. Kiểm tra không phá huỷ (NDT);
  10. Thử nghiệm phá huỷ (DT) và các loại thử nghiệm khác;
  11. Các dịch vụ khác theo quy định của Quy chuẩn, Quy phạm và các Công ước quốc tế liên quan​​