INTRODUCTION

- Thử nghiệm khí thải động cơ ô tô hạng nặng sử dụng nhiên liệu đi ê zel đến mức EURO 4.

- Phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu cho học sinh, sinh viên và các nghiên cứu sinh trong lĩnh vực động cơ và khí thải động cơ