INTRODUCTION
  • Thử nghiệm khí thải ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu xăng, điêzen,  LPG, đến mức Euro 4.
  • Thử nghiệm tiêu thụ ô tô hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu xăng, điêzen,  LPG, bằng các phương pháp thử nghiệm cân bằng các bon hoặc đo trực tiếp.
  • Việc thử nghiệm nhằm phục vụ công tác kiểm tra chứng nhận chất lượng xe cơ giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Ngoài ra, còn phục công tác nghiên cứu phát triển, đào tạo và nghiên cứu của  học sinh, sinh viên và các nghiên cứu sinh trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô.