INTRODUCTION

Các loại hình thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa:

   • ​​Thẩm định thiết kế phương tiện thủy nội địa
   • Thẩm định thiết kế mẫu định hình
   • Sao và thẩm định mẫu định hình
   • Thẩm định tài liệu, hướng dẫn ​
Document