INTRODUCTION

Thực hiện các dịch vụ tư vấn:

  • Tư vấn về uỷ quyền phân cấp;
  • Tư vấn đánh giá kỹ thuật mua tàu, thuê tàu;
  • Tư vấn đóng mới, sửa chữa tàu;
  • Tư vấn lắp đặt các hệ thống trên tàu;​