INTRODUCTION

​​​CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CHỨNG NHẬN KHÁC

1. Uỷ quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an ​toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tàu biển Việt Nam

 • Chủ tàu gửi Giấy đề nghị ủy quyền​​ (mẫu A.RO) (bản chính hoặc bản sao chụp trong trường hợp hồ sơ nộp qua fax hoặc email) và 01 giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam đối với tàu mới chuyển đăng ký (bản sao chụp) cho Phòng Tàu biển.
 • Trong vòng 01 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ lập Văn bản ủy quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển Việt Nam.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

 • Chỉ uỷ quyền cho tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm tra, phân cấp và cấp các giấy chứng nhận theo một hoặc các nội dung sau: kiểm tra và cấp giấy chứng nhận phân cấp theo quy phạm, tiêu chuẩn của tổ chức đăng kiểm nước ngoài được uỷ quyền; theo văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam; theo quy định của các điều ước quốc tế liên quan.
 • Quy phạm, tiêu chuẩn của tổ chức đăng kiểm nước ngoài được uỷ quyền có quy định về chất lượng, an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển không được thấp hơn các quy định tương ứng của văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam.
 • Tổ chức đăng kiểm nước ngoài được ủy quyền phải thực hiện kiểm tra và cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế liên quan; thực hiện sự hợp tác, chế độ trao đổi thông tin, báo cáo theo thoả thuận với Cục Đăng kiểm Việt Nam; chấp hành các quy định liên quan khác của pháp luật Việt Nam.

2. Xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển để nhập khẩu theo Nghị định 29/2009/NĐ-CP

 • Chủ tàu gửi 01 Giấ​y đề nghị (mẫu C.TA) (bản chính) và 01 hồ sơ giám định kỹ thuật tàu (bản chính hoặc bản sao chụp trong trường hợp hồ sơ nộp qua fax hoặc email) tới Phòng Tàu biển.
 • Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ cấp văn bản xác nhận trạng thái kỹ thuật tàu biển để nhập khẩu.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

 • Nếu hồ sơ giám định được thực hiện bởi tổ chức hoặc giám định viên độc lập nước ngoài thì tổ chức hoặc giám định viên độc lập đó phải được Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận hoặc đánh giá công nhận có năng lực phù hợp cho việc giám định tàu. Các tổ chức đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam thừa nhận: các thành viên của Hiệp hội các tổ chức đăng kiểm Quốc tế (IACS).
 • Tàu biển phải thoả mãn quy định của các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam về phân cấp và đóng tàu biển, về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu; ngoài ra, tàu biển hoạt động tuyến quốc tế còn phải thỏa mãn các công ước quốc tế (bao gồm các bổ sung, sửa đổi): Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974; Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973 và Nghị định thư năm 1978; Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969; Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển năm 1966; Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển năm 1972 nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển.

3. Đánh giá công nhận năng lực trạm thử, phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất, cơ sở chế tao, cơ sở cung cấp dịch vụ

 • Tổ chức, cá nhân có thể nộp 01 Giấy đề nghị​ (mẫu A.SS) (bản chính) và 01 bộ tài liệu chứng nhận (bản sao chụp) bao gồm sổ tay chất lượng và các quy trình làm việc liên quan và nhận kết quả qua hệ thống bưu chính hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan Đăng kiểm.
 • Trong vòng 05 ngày làm việc sau khi hoàn thành kiểm tra đạt kết quả theo quy định. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ cấp Giấy chứng nhận công nhận năng lực trạm thử, phòng thí nghiệm, cơ sở chế tạo, cơ sở sản xuất và cơ sở cung cấp dịch vụ.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

 • Các trạm thử, phòng thí nghiệm, cơ sở chế tạo, cơ sở sản xuất và cơ sở cung cấp dịch vụ phải đáp ứng thoả mãn quy định của các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam về phân cấp và đóng tàu biển, về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu;
 • Ngoài ra, các trạm thử, phòng thí nghiệm, cơ sở chế tạo, cơ sở sản xuất và cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tàu biển hoạt động tuyến quốc tế còn phải thỏa mãn các công ước quốc tế (bao gồm các bổ sung, sửa đổi): Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974; Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973 và Nghị định thư năm 1978; Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển năm 1969; Công ước quốc tế về mạn khô tàu biển năm 1966; Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển năm 1972 nhằm đảm bảo an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu biển.