INTRODUCTION

Các dịch vụ kỹ thuật đặc biệt:

  • ​Đánh giá về môi trường;
  • Kiểm tra, phân tich tai nạn;
  • Kiểm tra, đánh giá và lựa chọn sử dụng vật liệu;
  • Kiểm tra không phá huỷ.