Phương tiện giao thông đường sắt – Đầu máy đi-ê-den – Thuật ngữ và định nghĩa

Số ký hiệu: TCVN 9134 : 2012

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Phương tiện đường sắt
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa chung về đầu máy đi-ê-den.Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, khai thác, biên soạn các tiêu chuẩn, văn bản kỹ thuật, xuất bản các ấn phẩm khoa học kỹ thuật và các lĩnh vực khác liên quan đến phương tiện đầu máy đi-ê-den vận hành trên đường sắt.