Ứng dụng đường sắt – Quy định và chứng minh độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng và độ an toàn (RAMS) – Phần 1: Các yêu cầu cơ bản và quy trình chung

Số ký hiệu: TCVN 10935-1:2015

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Thẩm định an toàn hệ thống đường sắt đô thị, Kiểm tra, chứng nhận định kỳ hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này: - Quy định RAMS gồm độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng, độ an toàn và sự tương tác giữa các yếu tố này; - Quy định quy trình quản lý RAMS, dựa trên vòng đời hệ thống và các nhiệm vụ trong vòng đời hệ thống đó; - Kiểm soát và quản lý có hiệu quả các xung đột có thể xuất hiện giữa các yếu tố RAMS; - Quy định quy trình có tính hệ thống nhằm xác định rõ các yêu cầu đối với RAMS và quy trình chứng minh việc thỏa mãn những yêu cầu này. - Đề cập đến các vấn đề cụ thể trong ngành đường sắt. - Không quy định các chỉ tiêu, số lượng, các yêu cầu hoặc các giải pháp của RAMS đối với các loại hình đường sắt cụ thể. - Không quy định các yêu cầu đối với việc đảm bảo an ninh hệ thống. - Không quy định các nguyên tắc hoặc các quy trình có liên quan tới việc chứng nhận các sản phẩm đường sắt theo các yêu cầu của tiêu chuẩn này; - Không quy định quy trình chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn.