Ứng dụng đường sắt – Hệ thống xử lý và thông tin tín hiệu – Phần mềm cho các hệ thống phòng vệ và điều khiển đường sắt

Số ký hiệu: TCVN 11391:2016

Lĩnh vực / Loại hình công việc: Thẩm định an toàn hệ thống đường sắt đô thị
Loại QC -TC: Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về quá trình và kỹ thuật đối với việc phát triển phần mềm cho các hệ thống điện tử có thể lập trình sử dụng trong các ứng dụng điều khiển và phòng vệ đường sắt. Mục đích là để sử dụng trong tất cả các lĩnh vực có khả năng liên quan tới an toàn. Những hệ thống này có thể hoạt động sử dụng các bộ vi xử lý chuyên dụng, bộ điều khiển logic có thể lập trình, các hệ thống đa xử lý phân tán, các hệ thống xử lý trung tâm quy mô lớn hoặc các cấu trúc khác