Tìm thấy 55 kết quả

STT Tên Thủ tục hành chính
41

Phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (Bộ Luật ISPS)

42

Cấp Giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển(Bộ luật ISPS)

43

Công nhận đăng kiểm viên kiểm định xe cơ giới

44

Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

45

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động kiểm định xe cơ giới cho các Trung tâm đăng kiểm

46

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế ô tô, rơ móoc, sơ mi rơ móoc, xe máy chuyên dùng

47

Duyệt các tài liệu hướng dẫn tàu biển

48

Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

49

Công nhận đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa trong trường hợp đặc biệt

50

Công nhận nâng hạng Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

51

Công nhận lại đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa

52

Công nhận đăng kiểm viên (lần đầu) phương tiện thủy nội địa

53

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện nhập khẩu

54

Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện thủy nội địa

55

Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế phương tiện thuỷ nội địa và Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.