Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 11 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 Sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng Tiêu chuẩn
2 TCVN 3821:2008 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - các ô dữ liệu trong khung và tiêu đề tài liệu Tiêu chuẩn
3 TCVN 3824:2008 Bản vẽ kỹ thuật - Bảng kê Tiêu chuẩn
4 TCVN 6211:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa (soát xét lần 1) Tiêu chuẩn
5 TCVN 6528:1999 Phương tiện giao thông đường bộ - kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn
6 TCVN 6529:1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu Tiêu chuẩn
7 TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng Tiêu chuẩn
8 TCVN 7285:2003 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - khổ giấy và cách trình bày tờ giấy vẽ Tiêu chuẩn
9 TCVN 8-20:2002 Bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 20 : Quy ước về nét vẽ Tiêu chuẩn
10 TCVN 8-24:2002 Bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - phần 24: nét vẽ trên bản vẽ cơ khí Tiêu chuẩn
11 TCVN 8-34:2002 Bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - phần 34: hình chiếu trên bản vẽ cơ khí Tiêu chuẩn