Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 40 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
21 QCVN 35:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển Quy chuẩn
22 QCVN 36:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển Quy chuẩn
23 QCVN 49:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển Quy chuẩn
24 QCVN 69:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Quy chuẩn
25 QCVN 70:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Quy chuẩn
26 QCVN 72:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu Quy chuẩn
27 TCVN 6474-1:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 1 - PHÂN CẤP Tiêu chuẩn
28 TCVN 6474-2:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 2 - TẢI TRỌNG MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ Tiêu chuẩn
29 TCVN 6474-3:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 3 – YÊU CẦU KĨ THUẬT Tiêu chuẩn
30 TCVN 6474-4:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI PHẦN 4 HỆ THỐNG NEO BUỘC ĐỊNH VỊ Tiêu chuẩn
31 TCVN 6474-5:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 5 HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ Tiêu chuẩn
32 TCVN 6474-6:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI Phần 6 HỆ THỐNG XUẤT VÀ NHẬP DẦU/KHÍ Tiêu chuẩn
33 TCVN 6474-7:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 7: LẮP ĐẶT, KẾT NỐI VÀ CHẠY THỬ Tiêu chuẩn
34 TCVN 6474-8:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI PHẦN 8 KIỂM TRA TRONG KHAI THÁC Tiêu chuẩn
35 TCVN 6474-9:2007 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI - PHẦN 9 – NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ Tiêu chuẩn
36 TCVN 6475-10:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Phần 10. Chống ăn mòn và bọc gia tải Tiêu chuẩn
37 TCVN 6767-1:2016 Giàn cố định trên biển - Phần 1 Phương tiện cứu sinh​ Tiêu chuẩn
38 TCVN 6767-2:2016 Giàn cố định trên biển - Phần 2:Phòng, phát hiện và chữa cháy Tiêu chuẩn
39 TCVN 6767-3:2016 Giàn cố định trên biển - Phần 3: Hệ thống máy và hệ thống công nghệ Tiêu chuẩn
40 TCVN 6767-4:2016 Giàn cố định trên biển - Phần 4: Trang bị điện Tiêu chuẩn