Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 214 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
21 QCVN 100: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN TÀU Quy chuẩn
22 QCVN 13 : 2011/BGTVT Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng Quy chuẩn
23 QCVN 15:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ Quy chuẩn
24 QCVN 16 : 2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐỐI VỚI ĐẦU MÁY ĐIÊZEN KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU MỚI
25 QCVN 18:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Quy chuẩn
26 QCVN 26: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU Quy chuẩn
27 QCVN 33:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương dùng cho xe ô tô Quy chuẩn
28 QCVN 42: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN Quy chuẩn
29 QCVN 67:2013/BGTVT Quy chuẩn Kỹ thuật QG về chế tạo, kiểm tra chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải Quy chuẩn
30 QCVN 75:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về động cơ sử dụng cho xe đạp điện Quy chuẩn
31 QCVN 76:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe đạp điện Quy chuẩn
32 QCVN 81: 2014/BGTVT Sửa đổi 1: 2017 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG DU THUYỀN Sửa đổi 1: 2017 Quy chuẩn
33 QCVN 87:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe – Yêu cầu kỹ thuật Quy chuẩn
34 QCVN 99: 2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN VÀ CẶN NƯỚC DẰN TÀU BIỂN Quy chuẩn
35 Sửa đổi 1: 2017 QCVN 42: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN - Sửa đổi 1: 2017 Quy chuẩn
36 SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 49 : 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN (Sửa đổi 1:2017) Quy chuẩn
37 Sửa đổi 2: 2017 QCVN 21: 2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Sửa đổi 2: 2017 Quy chuẩn
38 Sửa đổi 3: 2018 QCVN 21: 2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Sửa đổi 3: 2018 Quy chuẩn
39 TCVN 7792 : 2007 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHÍ THẢI CO2 VÀ TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU CỦA Ô TÔ CON LẮP ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Tiêu chuẩn
40 TCVN 9854:2013 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - Ô TÔ CON - GIỚI HẠN TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH Tiêu chuẩn