Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 214 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
41 QCVN 08:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt Quy chuẩn
42 TCVN 10319 : 2014 Phương tiện giao thông đường sắt –Thử nghiệm tính năng chống cháy của vật liệu chế tạo đầu máy và toa xe Tiêu chuẩn
43 TCVN 10320 : 2014 Phương tiện giao thông đường sắt – Kính an toàn sử dụng trên đầu máy và toa xe Tiêu chuẩn
44 TCVN 10935-1:2015 Ứng dụng đường sắt – Quy định và chứng minh độ tin cậy, tính sẵn sàng, khả năng bảo dưỡng và độ an toàn (RAMS) – Phần 1: Các yêu cầu cơ bản và quy trình chung Tiêu chuẩn
45 TCVN 11389 : 2016 Phương tiện giao thông đường sắt – Toa xe xi téc – Yêu cầu chế tạo và thử nghiệm Tiêu chuẩn
46 TCVN 11390 :2016 Phương tiện giao thông đường sắt – Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị ghi tốc độ và dữ liệu đoàn tàu Tiêu chuẩn
47 TCVN 11391:2016 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống xử lý và thông tin tín hiệu – Phần mềm cho các hệ thống phòng vệ và điều khiển đường sắt Tiêu chuẩn
48 TCVN 11805 : 2017 Đường sắt đô thị – Hệ thống hãm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn
49 TCVN 11806 : 2017 Ứng dụng đường sắt - Độ thoải mái của hành khách - Đo lường và đánh giá Tiêu chuẩn
50 TCVN 9136:2012 Phương tiện giao thông đường sắt - Vật liệu đầu máy toa xe – Thử nghiệm thu bằng siêu âm Tiêu chuẩn
51 TCVN 9273: 2012 Phương tiện đường sắt đô thị khổ đường 1435 mm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Tiêu chuẩn
52 TCVN 9535-1: 2012 Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 1: Băng đa cán thô của đầu máy, toa xe – Yêu cầu kỹ thuật khi cung cấp Tiêu chuẩn
53 TCVN 9535-2: 2012 Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 2: Băng đa, mâm bánh và bánh xe lắp băng đa của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về kích thước, cân bằng và lắp ráp Tiêu chuẩn
54 TCVN 9535-3: 2012 Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 3: Trục xe của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về chất lượng Tiêu chuẩn
55 TCVN 9535-4: 2012 Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 4: Mâm bánh xe cán hoặc rèn cho bánh xe lắp băng đa của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về chất lượng Tiêu chuẩn
56 TCVN 9535-6: 2012 Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - – Phần 6: Bánh xe liền khối của đầu máy và toa xe – Yêu cầu kĩ thuật khi cung cấp Tiêu chuẩn
57 TCVN 9535-7: 2012 Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 7: Bộ trục bánh xe của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về chất lượng Tiêu chuẩn
58 TCVN 9535-8: 2012 Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 8: Bánh xe liền khối của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về kích thước và cân bằng Tiêu chuẩn
59 TCVN 9535-9: 2012 Phương tiện giao thông đường sắt – Vật liệu đầu máy toa xe - Phần 9: Trục xe của đầu máy và toa xe – Yêu cầu về kích thước Tiêu chuẩn
60 TCVN 9983: 2013 Phương tiện giao thông đường sắt – Toa xe – Yêu cầu thiết kế Tiêu chuẩn