Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 13 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 102:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động vf kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển Quy chuẩn
2 QCVN 26: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU Quy chuẩn
3 QCVN 35:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước khai thác thải từ các công trình dầu khí trên biển Quy chuẩn
4 QCVN 36:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dung dịch khoan và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển Quy chuẩn
5 QCVN 49:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển Quy chuẩn
6 QCVN 67:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển Quy chuẩn
7 QCVN 69:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Quy chuẩn
8 QCVN 70:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Quy chuẩn
9 QCVN 70:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Quy chuẩn
10 QCVN 72:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và chế tạo phao neo, phao tín hiệu Quy chuẩn
11 QCVN 73: 2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển Quy chuẩn
12 QCVN 97:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị nâng trên các công trình biển Quy chuẩn
13 SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 49 : 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN (Sửa đổi 1:2017) Quy chuẩn