006TI/20TB

Số ký hiệu: 006TI/20TB

Thông báo số 4204 (Circular Letter No. 4204) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) về vi rút corona mới (2019-nCoV