Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
05TI/22TB Phụ lục cập nhật ngày 29/4/2022 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.20 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 04/05/2022
04TI/22TB Thông tư MEPC.1/Circ.892 ngày 09/7/2021 của Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) - Hướng dẫn việc miễn giảm một số yêu cầu kiểm tra và chứng nhận theo quy định của Công ước MARPOL đối với sà lan không tự hành và không có người 04/03/2022
03TI/22TB Phụ lục cập nhật ngày 31/01/2022 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.20 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 31/01/2022
02TI/22TB Văn bản số 259/ĐKVN-VRQC ngày 21/01/2022 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc tăng cường thực hiện Kế hoạch an ninh tàu biển 21/01/2022
01TI/22TB Chiến dich kiểm tra tập trung của Cơ quan An toàn hàng hải Australia về nội dung bảo dưỡng theo kế hoạch. 14/01/2022
22TI/21TB Công văn số 4942/ĐKVN-VRQC ngày 27/12/2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc một số lưu ý trong trường hợp phải tắt thiết bị LRIT và AIS 28/12/2021
21TI/21TB Thông báo về thực hiện “Khu vực kiểm soát phát thải ô xít lưu huỳnh” của Hàn Quốc. 21/12/2021
20TI/21TB Phụ lục cập nhật ngày 21/10/2021 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.19 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm”. 25/10/2021
19TI/21TB Hướng dẫn tuân thủ quy định về Chỉ số hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và Chỉ thị cường độ các bon (CII) của tàu theo sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI của Công ước MARPOL được thông qua bởi Nghị quyết MEPC.328(76) 06/09/2021
18TI/21TB Thông tin và hướng dẫn của Văn phòng Vận tải biển (ICS) về Chiến dịch kiểm tra tập trung về ổn định tổng quát của tàu do các Chính quyền cảng trên thế giới thực hiện từ ngày 01/09 đến ngày 30/11/2021. 27/08/2021
17TI/21TB Hướng dẫn về Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp về ổn định tổng quát của tàu do các Chính quyền cảng trên thế giới thực hiện từ ngày 01/09 đến ngày 30/11/2021 16/08/2021
16TI/21TB Các chiến dịch kiểm tra tập trung năm 2021 đối với tàu biển của các Chính quyền cảng trên thế giới. 09/08/2021
15TI/21TB Thông tư MSC.1/Circ.1318/Rev.1 ngày 25/5/2021 về Hướng dẫn sửa đổi đối với việc bảo dưỡng và kiểm tra hệ thống dập cháy cố định bằng CO2. 05/08/2021
14TI/21TB Phụ lục cập nhật ngày 30/07/2021 của Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.19 “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm” 02/08/2021
13TI/21TB Chiến dịch kiểm tra tập trung kết hợp về ổn định tổng quát của tàu do các Chính quyền cảng thành viên Tokyo MoU và Paris MoU thực hiện từ ngày 01/09 đến ngày 30/11/2021 23/07/2021
12TI/21TB Nghị quyết MEPC.328(76) - Sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI “Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu” của Công ước Quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) quy định về Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng đối với tàu hiện có (EEXI) và Chỉ thị cường độ các bon (CII) của tàu 06/07/2021
11TI/21TB Thông tư MSC.1/Circ.1640 ngày 14/05/2021 về sửa đổi, bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải quốc tế (IAMSAR). 08/06/2021
10TI/21TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.19 ngày 30/04/2021 của IMO “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm” 03/05/2021
09TI/21TB Văn bản số 1224/ĐKVN-TB ngày 14/04/2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc thực hiện sửa đổi, bố sung đối với Phụ lục VI Công ước MARPOL theo Nghị quyết MEPC.324(75) về lắp đặt hoặc chỉ định điểm lấy mẫu đang sử dụng của dầu nhiên liệu trên tàu. 14/04/2021
08TI/21TB Chiến dịch kiểm tra tăng cường của PSC Shanghai về hệ thống đẩy và điều khiển tàu 26/03/2021
07TI/21TB Tokyo MOU ban hành hướng dẫn kiểm tra tàu từ xa 09/03/2021
06TI/21TB Hướng dẫn tạm thời của Tokyo MOU liên quan đến các tình huống do Covid-19 04/03/2021
05TI/21TB Thông tư MSC-MEPC.6/Circ.19 ngày 31/01/2021 của IMO “Địa chỉ liên hệ của các quốc gia về an toàn và ngăn ngừa, ứng phó ô nhiễm” 05/02/2021
04TI/21TB Văn bản số 367/ĐKVN-TB ngày 01/02/2021 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về việc cấp giấy chứng nhận phù hợp quốc tế về chở xô hóa chất nguy hiểm (CHM) và giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do chất lọc độc chở xô gây ra (NLS) theo sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục II Công ước MARPOL và Bộ luật IBC. 01/02/2021
03TI/21TB Sửa đổi, bổ sung đối với Quy định II-1/3-8 “Trang thiết bị kéo và chằng buộc tàu” của Công ước Quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS) được thông qua tại khóa họp thứ 102 (tháng 11/2020) của Ủy ban An toàn hàng hải (MSC) thuộc Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO). 14/01/2021
02TI/21TB Nghị quyết MEPC.324(75) ngày 20/11/2020 về sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI của Công ước MARPOL (quy trình lấy mẫu, thẩm tra hàm lượng lưu huỳnh của dầu nhiên liệu và Chỉ số thiết kế hiệu quả năng lượng (EEDI)). 12/01/2021
01TI/21TB Quy định về thử nghiệm vận hành đối với hệ thống quản lý nước dằn của Công ước Quốc tế về quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển (BWM) 07/01/2021
050TI/20VRQC Quản lý rủi ro mạng hàng hải trong hệ thống quản lý tàu biển SMS 20/12/2020
049TI/20TB Thông tư MSC.1/Circ.1205/Rev.1 ngày 26/6/2019 của IMO về “Hướng dẫn sửa đổi về soạn thảo sổ tay vận hành và bảo quản các hệ thống xuồng cứu sinh” 17/12/2020
048TI/20TB Thực thi Quy định của Liên minh châu Âu (EU) về tái sinh tàu liên quan đến Danh mục các vật liệu nguy hiểm (IHM) trong vùng nước thuộc EU 17/11/2020