Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
Thông báo thanh lý công cụ dụng cụ 26/02/2024
251/VMTC Quyết định phê duyệt giá khởi điểm CCDC đã hư hỏng, không sửa chữa được 21/02/2024
516/VMTC Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đầu giá tài sản 31/05/2023
185/KH-BCĐ Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" năm 2021 16/06/2021
01/2021/TT-TTCP Thông tư Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong nghành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân 11/06/2021
169/VMTC Thông báo đấu giá tài sản cố định cũ, hỏng không còn nhu cầu sử dụng của Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) 10/03/2021
160/VMTC Thông báo đấu giá tài sản cố định cũ, hỏng không còn nhu cầu sử dụng của Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) 03/02/2021
057/VMTC Thông báo đấu giá tài sản cố định cũ, hỏng không còn nhu cầu sử dụng của Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới 11/01/2021
130/2020/NĐ-CP Về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị 30/10/2020
59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01/07/2019
36/2018/QH14 Luật Phòng chống tham nhũng 01/07/2019
203/QĐ-ĐKVN Về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 19/03/2018