012TI/20TB

Số ký hiệu: 012TI/20TB

Thông báo số 4204/Add.4 (Circular Letter No. 4204/Add.4) ngày 05/3/2020 của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) - Hướng dẫn về vi rút Corona (COVID-19) đối với người khai thác tàu để bảo vệ sức khỏe thuyền viên của Văn phòng Vận tải biển quốc tế(ICS)