117/TB-ĐKVN

Số ký hiệu: 117/TB-ĐKVN

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận - "Đánh giá viên nội bộ Công ty (IA), cán bộ phụ trách quản lý an toàn Công ty (DPA), Cán bộ an ninh công ty (CSO), Sỹ quan an ninh tàu biển (SSO), cập nhật cho Cán bộ an ninh Công ty (CSO), Cập nhật sỹ quan an ninh tàu biển (SSO) đã hoặc sắp hết hạn 5 năm hiệu lực của GCN theo quy định