Thông báo mở lớp tập huấn nghiệp vụ An toàn Hàng Hải

Số ký hiệu: 1338/TB-ĐKVN

V/v " Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ và Cấp giấy chứng nhận : Đánh giá viên nội bộ Công ty (IA); Cán bộ duy trì hệ thống quản lý an toàn (DPA); Cán bộ an ninh Công ty (CSO), Cập nhật và cấp lại GCN -CSO đã hết hiệu lực 5 năm theo quy định";

​Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ  và Cấp giấy chứng nhận : Đánh giá viên nội bộ Công ty (IA); Cán bộ duy trì hệ thống quản lý an toàn (DPA); Cán bộ an ninh Công ty (CSO), Cập nhật và cấp lại GCN -CSO đã hết hiệu lực 5 năm theo quy định";​

Tài liệu đính kèm