026TI/19TB

Số ký hiệu: 026TI/19TB

Hướng dẫn thực hiện quy định về hàm lượng lưu huỳnh 0,50% theo Phụ lục VI Công ước MARPOL.