Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
003KT/05TB Trang bị thiết bị ghi số liệu hành trình cho tàu hàng đóng trước ngày 01/07/2002 25/01/2005
002KT/05TB Trang bị bộ quần áo bơi chống mất nhiệt cho các tàu biển hoạt động tuyến quốc tế 20/01/2005
001KT/05TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31/12/2004 17/01/2005
021KT/04TB Sửa đổi, bổ sung 2003 của Nghị định thư 1988 của công ước quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 (LOADLINE 66) có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2005 29/12/2004
020KT/04TB Sửa đổi, bổ sung đối với Sổ tay tìm kiếm và cứu nạn hàng không và hàng hải quốc tế (IAMSAR) 03/12/2004
019KT/04TB Một số quyết định quan trọng được đưa ra tại Khóa họp lần thứ 52 của ủy ban Bảo vệ môi trường biển 26/10/2004
018KT/04TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30/09/2004 22/10/2004
017KT/04TB Hướng dẫn kiểm tra kết cấu của tàu chở hàng rời 25/08/2004
016KT/04TB Giải thích thống nhất Chương II-2 của Công ước SOLAS 74, Bộ luật FSS, Bộ luật FPT và các qui trình thử chống cháy liên quan 24/08/2004
015KT/04TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 30/06/2004 29/07/2004
014KT/04TB Khiếm khuyết thường gặp đối với hệ thống bọc bảo vệ đường ống dầu cao áp của máy chính và máy phụ 14/07/2004
013KT/04TB Hướng dẫn kiểm tra Hệ thống báo động an ninh tàu. 13/07/2004
011KT/04TB Các qui định mới của IMO được thông qua tại Khóa họp lần thứ 51 của ủy ban Bảo vệ môi trường biển. 05/07/2004
012KT/04TB Các qui định mới của IMO được thông qua tại Khóa họp lần thứ 78 của ủy ban An toàn Hàng hải. 05/07/2004
010KT/04TB Trang bị AIS và danh mục trang thiết bị an toàn (mẫu E) cấp cho tàu đang khai thác chạy tuyến quốc tế 28/06/2004
009KT/04TB Danh mục bảo dưỡng và kiểm tra trang thiết bị an toàn. 11/06/2004
008KT/04TB Kiểm tra của các Chính quyền cảng liên quan đến việc thực hiện các qui định về an ninh hàng hải. 09/06/2004
007KT/04TB Khiếm khuyết thường gặp trên tàu liên quan đến hệ thống hút khô buồng máy và thử hàng năm epirb. 04/06/2004
006KT/04TB Nghị quyết A.948(23) của Tổ chức Hàng hải quốc tế về các hướng dẫn sửa đổi theo Hệ thống hài hòa kiểm tra và cấp giấy chứng nhận 07/04/2004
005KT/04TB Nghị quyết A.951(23) của Tổ chức Hàng hải quốc tế về các hướng dẫn sửa đổi đối với bình cứu hỏa xách tay dùng trong ngành hàng hải 06/04/2004
004KT/04TB Áp dụng Nghị quyết A.952(23) của Tổ chức Hàng hải quốc tế về các ký hiệu sử dụng trong sơ đồ cứu hỏa. 11/03/2004
003KT/04TB Áp dụng Nghị quyết MSC.146(77) của Tổ chức Hàng hải quốc tế 18/02/2004
001KT/04TB Hoãn trang bị Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu đặc biệt cho tàu đi qua kênh đào Panama. 09/01/2004
002KT/04TB Danh mục các địa chỉ liên lạc với các quốc gia ven bờ kèm theo SOPEP/SMPEP, do IMO ban hành ngày 31/12/2003 09/01/2004
019T/03TB Tóm tắt quyết định đưa ra tại kỳ họp lần thứ 50 của Uỷ ban bảo vệ môi trường hàng hải (MEPC50) vào ngày 1/12/2003đến 4/12/2003 24/11/2003
018KT/03TB Thông tư MSC/Circ.1083: “Giải thích thống nhất Qui định II-2/15.2.11 của Công ước SOLAS 74 có hiệu lực trước ngày 01/07/2002”. 01/11/2003
017KT/03TB Nghị quyết MSC.145(77): “Tiêu chuẩn về chức năng của thiết bị phát hiện mức nước của tàu chở hàng rời”. 30/10/2003
016KT/03TB Trang bị Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu đặc biệt cho tàu đi qua kênh đào Panama 28/10/2003
015KT/03TB Kiểm tra tàu theo Phụ lục IV của MARPOL 73/78 14/10/2003
014KT/03TB Thông tư MSC/Circ.1093 về bảo dưỡng định kỳ và duy trì trạng thái của xuồng cứu sinh, các thiết bị hạ xuồng và cơ cấu nhả khi có tải tác động 08/10/2003