Tìm kiếm nâng cao
Số thông báo Nội dung Ngày Tải về
017KT/03TB Nghị quyết MSC.145(77): “Tiêu chuẩn về chức năng của thiết bị phát hiện mức nước của tàu chở hàng rời”. 30/10/2003
016KT/03TB Trang bị Kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu đặc biệt cho tàu đi qua kênh đào Panama 28/10/2003
015KT/03TB Kiểm tra tàu theo Phụ lục IV của MARPOL 73/78 14/10/2003
014KT/03TB Thông tư MSC/Circ.1093 về bảo dưỡng định kỳ và duy trì trạng thái của xuồng cứu sinh, các thiết bị hạ xuồng và cơ cấu nhả khi có tải tác động 08/10/2003
013KT/03TB Tài liệu hướng dẫn kiểm tra tàu chở hàng rời và tàu chở dầu 29/09/2003
012KT/03TB Kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu theo Phụ lục IV của MARPOL 73/78 12/09/2003
011KT/03TB Các yêu cầu mới kiểm tra phần thân tàu đối với tàu chở hàng tổng hợp 10/06/2003
010KT/03TB Áp dụng Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại (Công ước AFS) 19/05/2003
009KT/03TB Trang bị hệ thống nhận dạng tự động (AIS) cho tàu 14/05/2003
008KT/03TB Thông báo về hội chứng viêm đường hô hấp cấp trong ngành hàng hải 08/05/2003
007KT/03TB Các trang thiết bị tài liệu trang bị cho tàu/bến cảng theo qui định an ninh hàng hải quốc tế 21/04/2003
006KT/03TB Trang bị tập III sổ tay IAMSAR 13/03/2003
005KT/03TB Đánh dấu số nhận dạng tàu theo yêu cầu của Qui định XI-1/3 của Công ước SOLAS 74 06/03/2003
004KT/03TB Áp dụng phụ lục IV “Các qui định về ngăn ngừa ô nhiễm do nước thải từ tàu” của Công ước MARPOL 73/78 27/02/2003
003KT/03TB Special Technical Requirements for Vietnam Flag Cargo Vessels (2003 revision) 11/02/2003
002KT/03TB Áp dụng một số yêu cầu mới của công ước SOLAS74 27/01/2003
001KT/03TB Bổ sung sửa đổi của bộ luật CSS 02/01/2003
012KT/02TB Bổ sung sửa đổi nội dung của bản kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu (SOPEP) phê duyệt từ ngày 01/01/2003 30/12/2002
011KT/02TB Bổ sung sửa đổi 2002 của SOLAS 74 30/12/2002
010KT/02Tb Các biện pháp tăng cường an ninh đối với tàu biển theo yêu cầu của SOLAS 74 30/12/2002
009KT/02Tb Áp dụng qui định 11-2/15. Bổ sung sửa đổi 1994 của Công ước SOLAS 74 26/12/2002
012TI/19TB Nghị quyết MEPC.320(74) - “Hướng dẫn năm 2019 về thực hiện nhất quán giới hạn lưu huỳnh 0,50% theo Phụ lục VI của Công ước MARPOL” và Thông tư MEPC.1/Circ.875 - “Hướng dẫn thực hành tốt nhất cho người mua/người sử dụng dầu nhiên liệu để đảm bảo chất lượng dầu nhiên liệu được sử dụng trên tàu”. 01/01/0001
01/01/0001
01/01/0001