​​​​​Đơn vị: Phòng Tàu Sông

 1. Bùi Quốc Hưng     -      Chức danh: Trưởng phòng
 2. Mobile: 0987.798.999

  Email: hungbq@vr.org.vn

 3. Nguyễn Văn Hồi     -     Chức danh: Phó trưởng phòng
 4. Mobile: 0945.487.566

  Email: hoinv@vr.org.vn

 5. Lê Ngọc Tú     -      Chức danh: Phó trưởng phòng
 6. Mobile:

  Email:

Đơn vị: Phòng Tàu biển

 1. Phạm Hải Bằng      -     Chức danh: Trưởng phòng
 2. Mobile: 0913.514.566

  Email: bangph@vr.org.vn

 3. Hoàng Lê Huy      -     Chức danh: Phó trưởng phòng
 4. Mobile: 0919.167.968

  Email: huyhl@vr.org.vn

Đơn vị: Phòng Công trình biển

 1. Nguyễn Thanh Bình      -     Chức danh: Trưởng phòng
 2. Mobile: 0913.54.925

  Email: binhnt@vr.org.vn

 3. Bùi Tuấn Anh      -     Chức danh: Phó trưởng phòng
 4. Mobile: 0913096604

  Email: buituananh@vr.org.vn

 5. Nguyễn Hữu Quang      -     Chức danh: Phó trưởng phòng
 6. Mobile: 0913583583

  Email: quannh-vr@vr.org.vn

Đơn vị: Phòng kiểm định xe cơ giới (VAR)

 1. Đặng Trần Khanh      -     Chức danh: Phó trưởng phòng
 2. Mobile: 0913.341.445

  Email: khanhdt@vr.org.vn

 3. Trịnh Bình Dương      -     Chức danh: Phó trưởng phòng
 4. Mobile: 0975.625.895

  Đơn vị: Phòng chất lượng xe cơ giới (VAQ)
 1. Trần Hoàng Phong      -     Chức danh: Quyền Trưởng phòng
 2. Mobile: 0904.232.324

  Email: hong.tranhoang@gmail.com

 3. Nguyễn Văn Phương      -     Chức danh: Phó trưởng phòng
 4. Mobile: 0912.514.545

  Email: phuongnv@vr.org.vn

 5. Đào Xuân Hải      -      Chức danh: Phó trưởng phòng
 6. Mobile: 0903.422.897

  Email: haidx@vr.org.vn

Đơn vị: Trung tâm Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (VRQC)

Trần Hiếu Nhân      -     Chức danh: Giám đốc ​

  Mobile 0904.717​​.879​​

  Email: nhanth@vr.org.vn

Đơn vị: Trung tâm thử nghiệm khí thải Phương tiện cơ giới đường bộ (NETC)

 1. Nguyễn Đông Phong      -     Chức danh:  Giám đốc
 2. Mobile 0903.429.717

  Email: phongnd@vr.org.vn

     Đơn vị: Trung tâm thử nghiệm xe cơ giới (VMTC)

 1. Phạm Minh Thành      -     Chức danh: Giám đốc
 2. Mobile: 0857.393.666

  Email: thanhpm@vr.org.vn

 3. Đỗ Biên Cương      -     Chức danh: Phó giám đốc
 4. Mobile: 0913.304.602

  Email: cuongdb@vr.org.vn

 5. Trần Bách Khải      -      Chức danh: Phó giám đốc
 6. Mobile: 0912.010.420

  Email: khaitb@vr.org.vn