Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 41 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 102:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động vf kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển Quy chuẩn
2 QCVN 26: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU Quy chuẩn
3 QCVN 67:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển Quy chuẩn
4 QCVN 73: 2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển Quy chuẩn
5 QCVN 97:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị nâng trên các công trình biển Quy chuẩn
6 SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 49 : 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN (Sửa đổi 1:2017) Quy chuẩn
7 TCVN 12823-1: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp Tiêu chuẩn
8 TCVN 12823-2: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 2: Thân và trang thiết bị Tiêu chuẩn
9 TCVN 12823-3: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống Tiêu chuẩn
10 TCVN 12823-4: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 4: Vật liệu và hàn Tiêu chuẩn
11 TCVN 12823-5: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 5: An toàn và phòng chống cháy Tiêu chuẩn
12 TCVN 6170-11 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo Tiêu chuẩn
13 TCVN 6170-12 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp Tiêu chuẩn
14 TCVN 6170-8 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn Tiêu chuẩn
15 TCVN 6474: 2017 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Tiêu chuẩn
16 TCVN 6767: 2016 Giàn cố định trên biển Tiêu chuẩn
17 TCVN 7229:2003 Công trình biển cố định – Qui phạm phân cáp và chế tạo hàn Tiêu chuẩn
18 TCVN 7230:2003 Công trình biển cố định – Qui phạm phân cáp và chế tạo vật liệu Tiêu chuẩn
19 TCVN 8403: 2010 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống ống đứng động Tiêu chuẩn
20 TCVN 8404: 2010 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống mềm Tiêu chuẩn