Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 65 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 26: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU Quy chuẩn
2 QCVN 97:2016/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thiết bị nâng trên các công trình biển Quy chuẩn
3 SỬA ĐỔI 1:2017 QCVN 49 : 2012/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN (Sửa đổi 1:2017) Quy chuẩn
4 TCVN 5309:2016 Giàn di động trên biển - Phân cấp Tiêu chuẩn
5 TCVN 5310:2016 Giàn di động trên biển - Thân công trình biển Tiêu chuẩn
6 TCVN 5311:2016 Giàn di động trên biển - Trang thiết bị Tiêu chuẩn
7 TCVN 5312:2016 Giàn di động trên biển - Ổn định Tiêu chuẩn
8 TCVN 5313:2016 Giàn di động trên biển - Chia khoang Tiêu chuẩn
9 TCVN 5314:2016 Giàn di động trên biển - Phòng và chữa cháy Tiêu chuẩn
10 TCVN 5315:2016 Giàn di động trên biển - Các thiết bị máy và hệ thống Tiêu chuẩn
11 TCVN 5316:2016 Giàn di động trên biển - Trang bị điện Tiêu chuẩn
12 TCVN 5317:2016 Giàn di động trên biển - Vật liệu Tiêu chuẩn
13 TCVN 5318:2016 Giàn di động trên biển - Hàn Tiêu chuẩn
14 TCVN 5319:2016 Giàn di động trên biển -Trang bị an toàn Tiêu chuẩn
15 TCVN 6474: 2017 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi Tiêu chuẩn
16 TCVN 6475: 2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển Tiêu chuẩn
17 TCVN 6475:2007 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển full phần 1-13 Quy phạm
18 TCVN 6767: 2016 Giàn cố định trên biển Tiêu chuẩn
19 TCVN 8403: 2010 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống ống đứng động Tiêu chuẩn
20 TCVN 8404: 2010 Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống mềm Tiêu chuẩn