Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 65 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 100: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TRÊN TÀU Quy chuẩn
2 QCVN 101: 2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển Quy chuẩn
3 QCVN 24:2010/BGTVT Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về máy lái thuỷ lực trên phương tiện thuỷ - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Quy chuẩn
4 QCVN 26: 2018/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CÁC HỆ THỐNG NGĂN NGỪA Ô NHIỄM BIỂN CỦA TÀU Quy chuẩn
5 QCVN 42: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN Quy chuẩn
6 QCVN 54: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN CAO TỐC Quy chuẩn
7 QCVN 60: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ TỪ XA Quy chuẩn
8 QCVN 64:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển Quy chuẩn
9 QCVN 71:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quản lý an toàn và ngăn ngừa ô nhiễm trong khai thác tàu biển Quy chuẩn
10 QCVN 73: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HOẠT ĐỘNG KÉO TRÊN BIỂN Quy chuẩn
11 QCVN 80:2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN TRÊN TÀU BIỂN Quy chuẩn
12 QCVN 81: 2014/BGTVT Sửa đổi 1: 2017 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG DU THUYỀN Sửa đổi 1: 2017 Quy chuẩn
13 QCVN 81:2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG DU THUYỀN Quy chuẩn
14 QCVN 92:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ GỖ Quy chuẩn
15 QCVN 94:2016/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO ĐỘNG VÀ CHỈ BÁO TRÊN TÀU BIỂN Quy chuẩn
16 QCVN 99: 2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM SOÁT VÀ QUẢN LÝ NƯỚC DẰN VÀ CẶN NƯỚC DẰN TÀU BIỂN Quy chuẩn
17 Sửa đổi 1: 2016 QCVN 21: 2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Sửa đổi 1: 2016 Quy chuẩn
18 Sửa đổi 1: 2017 QCVN 42: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRANG BỊ AN TOÀN TÀU BIỂN - Sửa đổi 1: 2017 Quy chuẩn
19 Sửa đổi 2: 2017 QCVN 21: 2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Sửa đổi 2: 2017 Quy chuẩn
20 Sửa đổi 3: 2018 QCVN 21: 2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép – Sửa đổi 3: 2018 Quy chuẩn