• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
LUẬT
GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004
của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung
bởi:
1. Luật số 48/2014/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, có hiệu lực kể từ ngày 01
tháng 01 năm 2015;
2. Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội,
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001
của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về giao thông đường thủy nội địa

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/12/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản hợp nhất Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa.
Số ký hiệu 05/VBHN-VPQH Ngày ban hành 31/12/2015
Loại văn bản Luật Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa
Cơ quan ban hành/ Người ký Quốc hội
Nguyễn Hạnh Phúc
Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...