• Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/11/2009
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2010
​​

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

________

Số: 30/2009/TT-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

THÔNG TƯ

Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 06 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới như sau:

Điều 1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, mã số QCVN 04: 2009/BGTVT được ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng kể từ ngày ký ban hành.

Riêng đối với phép thử bay hơi nhiên liệu nêu tại Khoản 3.3.4., Điều 3.3., Mục 3 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này thời điểm áp dụng như sau:

(a) Đối với xe nhập khẩu mới và kiểu loại xe SXLR mới: áp dụng sau 2 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực;

(b) Đối với kiểu loại xe SXLR đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày có hiệu lực của Thông tư này; áp dụng sau 3 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.BỘ TRƯỞNG


(Đã ký)Hồ Nghĩa Dũng

  • Hiệu lực: Đang có hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/11/2009
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2010
Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Số ký hiệu 30/2009/TT-BGTVT Ngày ban hành 19/11/2009
Loại văn bản Thông tư Lĩnh vực / Loại hình công việc Phương tiện thủy nội địa, Thử nghiệm khí thải PTGTCGĐB
Cơ quan ban hành/ Người ký Bộ Giao thông vận tải
Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng
Ngày có hiệu lực 19/05/2010
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày hết hiệu lực ...