Rà soát, hoàn thiện nội dung Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025

25/05/2022

Sáng 24/5, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì cuộc họp nghe báo cáo nội dung Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) giai đoạn 2022-2025 của Bộ GTVT (gọi tắt là Đề án). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT.

Phó Chánh Thanh tra Trần Văn Trường báo cáo tóm tắt nội dung Đề án

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT Trần Văn Trường cho biết: Thực hiện Chương trình xây dựng Đề án của Bộ GTVT năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 1945/QĐ-BGTVT ngày 12/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Thanh tra Bộ tiến hành nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 của Bộ GTVT” (gọi tắt là Đề án). Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả PCTN, TC của ngành GTVT trong tình hình mới, từng bước hoàn thiện thể chế, kiên quyết loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự thống nhất, tự giác và quyết tâm cao trong hành động; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, sáng tạo, làm việc hiệu quả; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực quản lý Bộ GTVT ngay từ đơn vị, cơ sở. 

Dự thảo Đề án PCTN, TC được Thanh tra Bộ nghiên cứu trên cơ sở các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến thời điểm hiện nay. Đặc biệt, đã cập nhật những chỉ đạo mới nhất về công tác PCTN, TP như: Kết luận số 12-TB/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị; Thông báo số 12-TB/BCĐTW ngày 24/01/2022 và Chương trình số 14-Ctr/BCĐTW ngày 28/01/2022) của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống tội phạm...

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác PCTN, TC của Bộ GTVT trong thời gian qua và căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, từ đó đưa ra nguyên tắc, định hướng và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, TC cụ thể, phù hợp để từng cơ quan, tổ chức, đơn vị làm căn cứ triển khai, cá thể hóa trách nhiệm nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm tính khả thi.

Dự thảo Đề án PCTN, TC đã được Thanh tra Bộ xây dựng, Bộ GTVT đã chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ GTVT. Đến nay đã nhận được 40 văn bản tham gia ý kiến của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cơ bản thống nhất với mục tiêu, yêu cầu và nội dung của Đề án.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các Vụ tham mưu, Tổng cục, Cục chuyên ngành, cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT đã cơ bản thống nhất về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; đồng thời tập trung thảo luận về những nhiệm vụ cụ thể giao các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kiểm soát PCTN, TC.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông ghi nhận nỗ lực của Thanh tra Bộ trong nhiệm vụ xây dựng Đề án. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp, Thứ trưởng đề nghị Thanh tra Bộ tiếp thu, tổng hợp, sớm hoàn thiện nội dung Hồ sơ Đề án để trình Bộ trưởng xem xét phê duyệt.


Tác giả: VH