Tiếp tục rà soát Kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam

29/03/2019

Bộ GTVT vừa có Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình xây dựng Chính phủ điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

​​1303.4.JPG

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông​ làm việc với Cục ĐKVN ​về kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử​

Theo đó, tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá Cục Đăng kiểm Việt Nam là đơn vị thuộc nhóm đứng đầu về mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước thuộc Bộ. Trong thời gian qua Cục đã chú trọng, chủ động xây dựng khá đầy đủ cơ sở dữ liệu, phần mềm và hạ tầng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của Cục. Tuy nhiên, Cục chưa xây dựng mô hình tổng thể các phân hệ ứng dụng CNTT tại Cục, cũng như chưa hình thành đầy đủ các quy định về tính pháp lý dữ liệu, quy chế quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống CNTT.

Để xây dựng Chính phủ điện tử tại Cục Đăng kiểm Việt Nam đảm bảo tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ, trong thời gian tới Thứ trưởng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tập trung:

Xây dựng mô hình tổng thể ứng dụng CNTT của Cục; rà soát, ban hành các văn bản quy định tính pháp lý dữ liệu; quy định quản lý, vận hành, khai thác các hệ thống CNTT hiện có. Rà soát Kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Cục, trong đó xác định từng nhiệm vụ cụ thể, phân giao đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp và các mốc thời gian cần hoàn thành, phù hợp với Kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ của Bộ GTVT. Đồng thời, cử đầu mối phối hợp với Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông và trục liên thông văn bản của Bộ GTVT. Nâng cấp các hệ thống CNTT của Cục (phần mềm nghiệp vụ giải quyết thủ tục hành chính, phần mềm quản lý văn bản) đảm bảo kết nối, liên thông với phần mềm của Bộ.

Đối với nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung về phương tiện giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Vụ Vận tải (đầu mối chủ trì về nghiệp vụ thông tin) xây dựng biểu mẫu báo cáo, bộ chỉ tiêu thông tin quản lý về phương tiện; phối hợp với Trung tâm CNTT (đầu mối chủ trì xây dựng, vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung) chia sẻ, tích hợp hệ thống. Chủ động triển khai các phần việc Cục được phân công chủ trì (cập nhật, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm tại đơn vị) đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Nghiên cứu, đề xuất Bộ GTVT về các cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu của Cục với các đơn vị bên ngoài.


Tác giả: TT