Ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT năm 2022

31/12/2021

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2224/QĐ-BGTVT "Ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Bộ Giao thông vận tải năm 2022"

Ảnh minh họa

Theo đó kế hoạch nhằm tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý nhằm thống nhất hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT), phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của ngành Giao thông vận tải (GTVT);  Ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp bảo đảm 100% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4; 80% các DVCTT có phát sinh hồ sơ; tối thiểu 50% số lượng bộ hồ sơ thực hiện tại Bộ GTVT được xử lý trực tuyến; 10% dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng; 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan nhà nước.

 Phát triển Chính phủ số phục vụ môi trường làm việc trực tuyến của Bộ GTVT bảo đảm 100% văn bản trao đổi, xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ văn bản mật); tăng cường họp theo hình thức trực tuyến, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử; hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo Bộ GTVT kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu theo lộ trình yêu cầu tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của của cơ quan nhà nước. Bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của Bộ GTVT bảo đảm tối thiểu 70% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ GTVT giao  Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án được giao trong Kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch, đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành. Là đầu mối tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, phối hợp với các đơn vị giải quyết hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ các nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Bộ GTVT cũng giao các đơn vị trực thuộc: Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án được giao chủ trì trong Kế hoạch. Phối hợp với Trung tâm CNTT và các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối, liên thông các dữ liệu để hình thành các dữ liệu dùng chung. Xây dựng Kế hoạch chi tiết Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2022 của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này trước ngày 20/01/2022. Kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch, phối hợp với Trung tâm CNTT giải quyết hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ các nội dung vượt thẩm quyền./.

Tác giả: DT