Đề xuất quy định mới về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

02/01/2020

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển.

Ảnh minh họa

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển (Nghị định 171), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017. Sau hơn 2 năm thực hiện, Nghị định 171 đã đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, đăng ký tàu biển và các quan hệ dân sự khác có liên quan đến tàu biển và sở hữu tàu biển. Tuy nhiên, qua rà soát, tổng kết cho thấy một số nội dung của Nghị định đã cần phải sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với thực tiễn, cũng như tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước.

Dự thảo Nghị định ngoài việc đề xuất chỉnh sửa một số quy định cho rõ ràng, dễ hiểu hơn khi áp dụng trong thực tế, còn đề xuất điều chỉnh một số nội dung chính sau: Về hoạt động đăng ký, xóa đăng ký tàu biển, dự thảo đề xuất bổ sung quy định về giới hạn tuổi tàu biển nước ngoài đã qua sử dụng được đăng ký tại Việt Nam trong trường hợp biếu, tặng, viện trợ không hoàn lại cho tổ chức, cá nhân Việt Nam: trong trường hợp này, các tàu biển quá tuổi được đăng ký theo quy định tại Nghị định 171, muốn được đăng ký, xóa đăng ký mang cờ quốc tịch Việt Nam phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Đề xuất bổ sung quy định tàu biển đăng ký tạm thời trong trường hợp chưa nộp phí, lệ phí theo quy định: trường hợp này thì chủ tàu biển bắt buộc phải nộp các loại phí, lệ phí theo quy định cho nhà nước để chuyển sang đăng ký không thời hạn thì mới được xóa đăng ký để bán, chuyển quyền sở hữu. Điều đó nhằm ngăn chặn chủ tàu lợi dụng kẽ hở của pháp luật, nợ thuế, lệ phí để đăng ký tạm thời, hết thời hạn đăng ký tạm thời, chủ tàu vẫn không nộp phí, lệ phí theo quy định, tiến hành thủ tục xóa đăng ký tạm thời để bán, chuyển quyền sở hữu cho chủ tàu khác.

Về hoạt động mua, bán, đóng mới tàu biển, dự thảo đề xuất điều chỉnh quy định hình thức mua tàu biển sử dụng vốn nhà nước: được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc bằng hình thức chào hàng cạnh tranh theo thông lệ Quốc tế, nhằm tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sử dụng vốn nhà nước.

Đồng thời, đề xuất chỉnh sửa, hoàn thiện quy trình mua, bán, đóng mới tàu biển sử dụng vốn nhà nước cho thuận lợi, phù hợp hơn khi áp dụng thực tế.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.


Tác giả: Tuệ Văn