Hướng dẫn tạm thời của Paris MoU cho các Chính quyền cảng thành viên về kiểm tra tàu trong đại dịch COVID-19

12/05/2020

Hướng dẫn này đưa ra các chỉ dẫn cho các Chính quyền cảng thành viên về các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và xử lý các tình huống tàu, thuyền viên không tuân thủ quy định của các công ước liên quan về thời hạn kiểm tra tàu, hiệu lực của giấy chứng nhận theo luật định, hợp đồng lao động, giấy chứng nhận của thuyền viên, …


Ngày 08/5/2020, Ban Thư ký của Tổ chức Paris MoU (Thỏa thuận về hợp tác kiểm soát tàu biển của các Quốc gia có cảng khu vực Tây Âu - Bắc Đai Tây Dương) đã ban hành Hướng dẫn PSCircular 97 về "Hướng dẫn tạm thời cho các cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia có cảng liên quan đến COVID-19 (Sửa đổi 2)". Hướng dẫn này đưa ra các chỉ dẫn cho các Chính quyền cảng thành viên về các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và xử lý các tình huống tàu, thuyền viên không tuân thủ quy định của các công ước liên quan về thời hạn kiểm tra tàu, hiệu lực của giấy chứng nhận theo luật định, hợp đồng lao động, giấy chứng nhận của thuyền viên, …

Phòng ngừa sự lây lan COVID-19

Các nhân viên kiểm tra của Chính quyền cảng (PSCO) phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa được các Chính quyền cảng thành viên Paris MoU thông qua, bao gồm cả việc sử dụng các trang thiết bị thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp để bảo vệ chính họ cũng như thuyền viên tàu; đồng thời cần cân nhắc hạn chế số lượng và mức độ các cuộc kiểm tra tàu một cách hợp lý. Khi tình trạng thiếu nhân sự trở nên phổ biến hơn, các Chính quyền cảng có thể xem xét để thực hiện chủ yếu các cuộc kiểm tra ưu tiên.

Chứng nhận tàu do COVID-19

Do ảnh hưởng của đại dịch, có những trường hợp tàu không thể đáp ứng các quy định về kiểm tra theo luật định hoặc khắc phục các khiếm khuyết liên quan của các công ước quốc tế. Theo nguyên tắc cơ bản, trách nhiệm chính liên quan đến việc tuân thủ các công ước vẫn thuộc về chủ tàu và Quốc gia tàu mang cờ. Tuy nhiên, trong những trường hợp mà chủ tàu và Quốc gia tàu mang cờ đã rất nỗ lực thể hiện trách nhiệm đó, nhưng do tình hình hiện tại không thể thực hiện những nhiệm vụ thường được yêu cầu, Paris MoU nên áp dụng cách tiếp cận thực dụng và linh hoạt trong giải quyết tình huống phát sinh. Nếu không thể bố trí kiểm tra, đánh giá theo luật định đúng hạn, tàu phải cung cấp bằng chứng cho Chính quyền cảng là Quốc gia tàu mang cờ đã đồng ý việc trì hoãn đặc biệt cụ thể do COVID-19. Cũng cần có bằng chứng cho thấy tàu có kế hoạch để quay trở lại chu kỳ kiểm tra và đánh giá thường xuyên.


Trong hoàn cảnh hiện tại, Quốc gia tàu mang cờ hoặc tổ chức đăng kiểm có thể gia hạn hiệu lực các giấy chứng nhận của tàu đến thời gian ân hạn phù hợp và tương xứng do COVID-19. Trong trường hợp đó, tàu phải cung cấp bằng chứng cho Chính quyền cảng là Quốc gia tàu mang cờ đã đồng ý việc gia hạn này, và tàu có kế hoạch về thời gian thích hợp cụ thể để thực hiện kiểm tra, đánh giá cấp mới các giấy chứng nhận liên quan.

Lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn

Nếu tàu không thể đáp ứng các yêu cầu nêu tại Quy định B-3 của Công ước Quản lý nước dằn (quản lý nước dằn thay vì trao đổi nước dằn) do việc chậm trễ đưa tàu lên đà gây ra bởi gián sự đoạn từ COVID -19, Quốc gia có cảng cần tìm kiếm xác nhận là Quốc gia tàu mang cờ đã đồng ý việc trì hoãn đặc biệt do COVID-19. Cũng cần có bằng chứng cho thấy tàu có kế hoạch cụ thể tuân thủ các yêu cầu của Quy định B-3 của BWM trong tời gian tới.

Vấn đề thuyền viên do COVID-19

PSCO có thể phải cân nhắc áp dụng sự linh hoạt trong trường hợp kéo dài thời gian phục vụ trên tàu của thuyền viên. Để làm như vậy, Chính quyền cảng cần yêu cầu người khai thác tàu xác nhận là Quốc gia tàu mang cờ, các thuyền viên có liên quan và các tổ chức của người đi biển có liên quan (nếu có) đã tham gia vào quá trình này.

Thực tế, có những trường hợp thuyền viên gặp phải các vấn đề liên quan đến việc hoàn thành các khóa bồi dưỡng để cấp mới giấy chứng nhận chuyên môn. Nguyên nhân có thể là do các khóa học bị hủy bỏ, việc kiểm dịch hoặc cấm đi lại do COVID-19. Trong những trường hợp như vậy, chính quyền hàng hải của thuyền viên có thể gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận liên quan và điều này nên được PSCO chấp nhận như một trường hợp bất khả kháng.

Trong trường hợp thuyền viên gặp khó khăn trong việc gia hạn giấy chứng nhận sức khỏe, Quốc gia tàu mang cờ có thể cho phép người đi biển được ở lại trên tàu. PSCO nên chấp nhận các tài liệu được cấp bởi Quốc gia tàu mang cờ thừa nhận thuyền viên đã ở lại trên tàu do bất khả kháng liên quan đến COVID-19.

Việc khắc phục khiếm khuyết

Trong trường hợp tàu bị Chính quyền cảng lưu giữ do có khiếm khuyết liên quan đến hệ thống quản lý an toàn (ISM), nhưng không thể tổ chức đánh giá bổ sung, mặc dù những nỗ lực tốt nhất của công ty và Quốc gia tàu mang cờ (có thể bao gồm ủy quyền tạm thời cho các tổ chức đăng kiểm khác), tàu có thể được phép đến cảng tiếp theo để thực hiện việc đánh giá theo quy định. Trong trường hợp này, vé đi lại của đánh giá viên cùng với lý do giải thích phải được gửi đến Cơ quan An toàn hàng hải châu Âu (thetis@emsa.europa.eu) để được xem xét, chấp nhận./.


Tác giả: Hải Nguyễn