Sửa quy định về Giấy chứng nhận bảo hiểm tài chính đối với ô nhiễm dầu

28/05/2019

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 46/2011/TT-BGTVT quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001.


Dự thảo bổ sung đối tượng được cấp Giấy chứng nhận là: Phương tiện thủy nội địa có dung tích trên 1000GT vì căn cứ báo cáo các phát hiện của Đoàn đánh giá thực hiện các Công ước bắt buộc của IMO để tránh phân biệt, đối xử tàu biển hoạt động tuyến quốc tế, tàu biển hoạt động nội địa và phương tiện thủy nội địa.

Hiện nay có rất nhiều phương tiện thủy nội địa có dung tích trên 1000GT hoạt động tại vùng biển Việt Nam, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ dầu nhiên liệu của các phương tiện này là rất lớn. Mặt khác, để tạo thuận lợi trong công tác quản lý của Cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan khi có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận, Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị đưa những phương tiện này vào đối tượng điều chỉnh của Thông tư.

Bên cạnh đó, về thủ tục hành chính: Dự thảo đề xuất giảm thành phần hồ sơ cần nộp (bỏ bản sao giấy chứng nhận đăng ký tàu biển). Bổ sung các hình thức nộp hồ sơ: qua đường bưu chính, qua dịch vụ công trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp.

Đồng thời, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính từ 03 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc để phù hợp với phương án cải cách thủ tục hành chính đã được Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.


Tác giả: LP