Thời hạn trang bị hệ thống quản lý nước dằn cho tàu biển

15/05/2019

Tại khóa họp thứ 72 (tháng 04/2018), Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MEPC.297(72) về Sửa đổi, bổ sung đối với Quy định B-3 "Quản lý nước dằn tàu" của Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn tàu năm 2004 ( Công ước BWM). Sửa đổi, bổ sung này quy định thời hạn trang bị hệ thống quản lý nước dằn cho tàu biển hoạt động tuyến quốc tế được tóm tắt như sau (xem bảng dưới đây):


Tại khóa họp thứ 72 (tháng 04/2018), Ủy ban Bảo vệ môi trường biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MEPC.297(72) về Sửa đổi, bổ sung đối với Quy định B-3 "Quản lý nước dằn tàu" của Công ước quốc tế về kiểm soát và quản lý nước dằn tàu năm 2004 ( Công ước BWM). Sửa đổi, bổ sung này quy định thời hạn trang bị hệ thống quản lý nước dằn cho tàu biển hoạt động tuyến quốc tế được tóm tắt như sau (xem bảng dưới đây):

 • Tàu mới (là tàu được đặt sống chính vào hoặc sau ngày 08/09/2017): lắp đặt hệ thống khi tàu được bàn giao đưa vào hoạt động.
 • Tàu hiện có mà đợt kiểm tra cấp mới đối với giấy chứng nhận IOPP được hoàn thành trong khoảng giữa ngày 08/9/2014 và ngày 07/9/2017: lắp đặt hệ thống tại đợt kiểm tra cấp mới đầu tiên đối với giấy chứng nhận IOPP sau ngày 08/09/2017.
 • Tàu hiện có khác với tàu nêu trên: lắp đặt hệ thống tại đợt kiểm tra cấp mới thứ hai đối với giấy chứng nhận IOPP sau ngày 08/09/2017, hoặc tại đợt kiểm tra cấp mới đối với giấy chứng nhận IOPP vào hoặc sau ngày 08/09/2019, lấy ngày nào đến trước.
 • Tàu hiện có không quy định phải có giấy chứng nhận IOPP (là tàu chở dầu có tổng dung tích dưới 150 hoặc tàu loại khác có tổng dung tích dưới 400): lắp đặt hệ thống không muộn hơn ngày 08/09/2024.

  Như vậy, các tàu hiện có chưa được trang bị hệ thống quản lý nước dằn, thì phải lắp đặt hệ thống này tại đợt kiểm tra cấp mới giấy chứng nhận IOPP đầu tiên sau ngày 08/09/2019.

  Cần lưu ý là tàu có tổng dung tích từ 400 trở lên phải có giấy chứng nhận về quản lý nước dằn theo Công ước BWM từ ngày 08/9/2017, cho dù tàu đã được lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn hay chưa.
   2e52bce45823bd7de432.jpg
   


Tác giả: H. Vũ