Chủ động trao đổi thông tin giữa Thanh tra Bộ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ

04/02/2021

Chiều 03/2, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT và Thanh tra Bộ đã tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT - Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo.

Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, sau 5 năm (2015 -2020) thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy Bộ và Thanh tra Bộ cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra. Đã có sự phối hợp, chia sẻ thông tin cũng như chủ động tham mưu trong công tác phòng ngừa các hành vi vi phạm tại các cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất giữa hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và hoạt động thanh tra của chính quyền, đồng bộ trong công tác tham mưu về xử lý kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính, đoàn thể. 

Phó chủ nhiệm UBKT Ngô Văn Hiến báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015 -2020

UBKT Đảng ủy và Thanh tra Bộ đã cơ bản thực hiện đúng và đầy đù các nội dung của Quy chế phối hợp, phương pháp phối hợp đảm bảo theo yêu cầu. Nội dung phối hợp được thực hiện nghiêm túc khi có yêu cầu của các bên. Trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp, các cơ quan đã cơ bản phân định rõ phạm vi phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong công tác kiểm tra của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Hai cơ quan cũng đã chủ động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện đúng chế độ thông tin, tài liệu về nội dung phối hợp giữa hai cơ quan theo quy định. 

Chủ nhiệm UBKT - Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng trình bày dự thảo Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để tăng cường mối quan hệ phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, tài liệu trong suốt quá trinh thực hiện nhiệm vụ cùa hai cơ quan, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT và Thanh tra Bộ xây dựng và tiếp tục ký quy chế phối hợp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm tạo sự thống nhất giữa hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra cùa chính quyền cũng như kế thừa kết quả và đảm bảo đồng bộ trong xử lý kết quà thanh tra kiểm tra, giám sát; đồng bộ trong xử lý ký luật Đàng và kỷ luật hành chính, đoàn thể đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quán lý của Đảng bộ Bộ và Bộ GTVT; hạn chế trùng lắp trong xây dựng nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch thanh tra.

Bí thư - Thứ trưởng Lê Anh Tuấn và các đại biểu chứng kiến đại diện lãnh đạo hai cơ quan ký Quy chế phối hợp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bí thư - Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh "Nghị quyết của đại hội Đảng lần thứ 11 đã chỉ rõ công tác kiểm tra , giám sát cùa Đảng phải phối hợp chặt chẽ với công tác thanh tra của Chính phủ theo đúng chức năng và thẩm quyền của mỗi cơ quan". Triển khai cụ thể theo Nghị quyết Đảng ủy Bộ GTVT đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra Bộ xây dựng, ban hành quy chế phối hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu tạo chuyển biến tich cực và đạt được những kểt quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Nhằm tiếp tục phát huy kết qua đã đạt được, Bí thư Lê Anh Tuấn đề nghị hai cơ quan cần tiếp tục quán triệt, nhận thức đúng đầy đủ về sự cần thiết trong công tác phối hợp, nêu cao trách nhiệm và chủ động thực hiện tốt quy chế phối hợp. Việc trao đổi, cung cấp thông tin không chỉ ở cấp lãnh đạo mà cần thực hiện trao đổi thông tin trực tiếp giữa các đơn vị cấp dưới, giữa các đoàn kiểm tra, thanh tra trong các vụ việc cụ thể. UBKT Đảng ủy Bộ phải luôn chủ động thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ khi tiến hành nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng. Thanh tra Bộ chủ động trong thông báo, cung cấp, trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời. 

Bí thư Lê Anh Tuấn cũng yêu cầu hai cơ quan định kỳ hoặc khi cần thiết phải tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện, đề ra giải pháp trong thời gian tiếp theo. Thường xuyên trao đổi, chia sẻ rút kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra



Tác giả: P. Vũ