Tạm đình chỉ 3 tháng hoạt động Trung tâm đăng kiểm 98-06D

11/01/2023

Cục Đăng kiểm Việt Nam ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới của trung tâm đăng kiểm 98-06D (Bắc Giang).

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới đối với đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 98-06D trong thời hạn 3 tháng.

Trung tâm đăng kiểm này đã vi phạm quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2023 đến hết ngày 03/04/2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét quyết định.

Đồng thời, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng yêu cầu Phòng Kiểm định xe cơ giới có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian đơn vị đăng kiểm xe cơ giới 98-06D tạm đình chỉ hoạt động kiểm định.

Tác giả: H.N