Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 21 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 09:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô Quy chuẩn
2 QCVN 09:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô Quy chuẩn
3 QCVN 10:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố Quy chuẩn
4 QCVN 10:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố Quy chuẩn
5 QCVN 11:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc Quy chuẩn
6 QCVN 11:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc Quy chuẩn
7 QCVN 12:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sai số cho phép và làm tròn số đối với kích thước, khối lượng của xe cơ giới Quy chuẩn
8 QCVN 67:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo, kiểm tra, chứng nhận thiết bị áp lực trong giao thông vận tải Quy chuẩn
9 QCVN 82:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng Quy chuẩn
10 Sửa đổi 2:2010 TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng Tiêu chuẩn
11 TCVN 3821:2008 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - các ô dữ liệu trong khung và tiêu đề tài liệu Tiêu chuẩn
12 TCVN 3824:2008 Bản vẽ kỹ thuật - Bảng kê Tiêu chuẩn
13 TCVN 6211:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa (soát xét lần 1) Tiêu chuẩn
14 TCVN 6528:1999 Phương tiện giao thông đường bộ - kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn
15 TCVN 6529:1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu Tiêu chuẩn
16 TCVN 7271:2003 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô - Phân loại theo mục đích sử dụng Tiêu chuẩn
17 TCVN 7285:2003 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - khổ giấy và cách trình bày tờ giấy vẽ Tiêu chuẩn
18 TCVN 8-20:2002 Bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 20 : Quy ước về nét vẽ Tiêu chuẩn
19 TCVN 8-24:2002 Bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - phần 24: nét vẽ trên bản vẽ cơ khí Tiêu chuẩn
20 TCVN 8-34:2002 Bản vẽ kỹ thuật - nguyên tắc chung về biểu diễn - phần 34: hình chiếu trên bản vẽ cơ khí Tiêu chuẩn